Vaginal atrofi

Fractional co2

Fraktionerad CO2-laserbehandling för symtom på vaginal atrofi och vid vaginal föryngring hos kvinnor i klimakteriet.

Bakgrund

I den här studien undersöktes en ny fraktionerad koldioxidlaser (CO2) för behandling av symtom i samband med vulvovaginal atrofi (VVA) hos kvinnor i klimakteriet.

Metoder

I studien ingick 21 kvinnor i perioden kring klimakteriet (medelålder 45±7 år) som behandlades tre gånger med återställning med hjälp av CO2-laser och koagulering av vaginala kanalvävnaden och slemhinnan i öppningen (introitus).

Poäng för vaginalt hälsoindex (VHI) beräknades av undersökaren vid utgångsläget och vid uppföljningarna. Försökspersonerna uppgav sexuell funktion, tillfredsställelse och förbättring genom behandlingen. En visuell analog skala användes för att mäta obehag i samband med behandlingen.

Resultat

Den vaginala hälsan och personernas bedömning av vaginala symtom förbättrades med flera på varandra följande behandlingar. 12 veckor efter den tredje behandlingen uppvisade 82 % av patienterna en statistiskt betydelsefull förbättring av VHI (P<0,05). Dessutom uppgav 81 % av försökspersonerna att de hade fått förhöjd sexuell njutning, 94 % uppgav att de hade fått en förbättrad vaginal föryngring och 100 % uppgav att de var nöjda med behandlingen. VHI-förbättringen var fortfarande påtaglig 6-8 månader efter behandlingarna (P<0,01).

De flesta patienter (97 %) uppgav att de inte upplevde något eller endast ett lätt obehag under behandlingen. Reaktionerna var lindriga och övergående efter behandlingen, med klåda som den vanligast förekommande biverkningen (20 %).

Slutsats

I den här studien ledde fraktionerad CO2-laserbehandling till en förbättring av den vaginala hälsan och en förbättring av symptomen på VVA, vilket bidrog till förbättrad sexuell aktivitet hos kvinnor i klimakteriet. Behandlingstiden var kort och man upplevde minimalt med obehag i samband med behandlingen.

En undersökning av det kliniska resultatet i en större studiepopulation vore önskvärd.