Co2 laser

fläck ,fibrom

Co2 laser  

Aktinisk och seborrheisk keratos, vårtor, födelsemärken, hudmärken, epidermala och dermala nevi, xanthelasma. Andra tillstånd som har visat sig svara gynnsamt på koldioxidlaser är bland annat rhinophyma, allvarlig kutan ljusskada, syringom, solskador på läppen, angiofibrom, ärrbehandling, keloid neurofibrom och diffus aktinisk keratos.

Patientval, rådgivning och informerat samtycke

Som med alla kosmetiska ingrepp är det viktigt att välja rätt patient.

  • Man bör vara observant på historik med tidigare laseråterställning, dermabrasion eller djupgående fenolpeeling eftersom dessa ingrepp potentiellt kan fördröja sårläkningen på grund av förekomsten av fibros. När det så är tillämpligt, bör patienterna avrådas från att röka före och efter behandlingen för att minska risken för fördröjd eller försämrad sårläkning.
  • Den hud som ska behandlas måste undersökas noggrant – man ska se på ärrbildning, rynkor och hudtyp. För patienter som önskar laserbehandling kring ögonen bör ögonen noggrant undersökas med avseende på ögonvitan, lid lag och ectropion.
  • Viktigast av allt är att patienterna har realistiska förväntningar och goda skäl för sitt beslut att genomgå detta kosmetiska laserkirurgiska ingrepp. Andra kosmetiska behandlingsalternativ bör också övervägas så att patienten kan fatta ett välgrundat beslut.

 

Patienten bör vara på det klara med att det blir postoperativ läkningsfas med erytem och skorpbildning som varar 1-2 veckor. De måste också vara medvetna om att de måste undvika solljus under denna postoperativa läkningen. Det lönar sig att ha med tydliga instruktioner om detta i samtyckesblanketten .

Hudförnyelse med CO2 är vanligtvis en engångsbehandling, men många patienter kan behöva upprepade behandlingar. Läkaren kan också avgöra om en andra behandling behövs.

 

Kontraindikationer

  • Absoluta kontraindikationer innefattar bl.a. aktiv bakterie- eller virusinfektion i det område som ska behandlas och ektropion (för infraorbital hudförnyelse).
  • Relativa kontraindikationer innefattar bl.a. anamnes på keloidbildning eller hypertrofisk ärrbildning, pågående exponering för ultraviolett strålning, eventuell tidigare strålbehandling av behandlingsområdet samt kollagena sjukdomar.
  • Försiktighet bör iakttas för patienter som röker eller som tidigare har genomgått laserbehandlingar, fenol kemisk peeling, dermabrasion och/eller transkutan nedre blefaroplastik.

 

Anestesi

För mindre sår räcker det med EMLA-kräm som appliceras under ocklusion i 30-60 minuter. För lokaliserade områden är lokal infiltration med 1 % lidokain och epinefrin vanligtvis tillräcklig för att åstadkomma en adekvat anestesi. För större områden, t.ex. vid behandling av hela ansiktet, kan nervblockeringar (t.ex. supraorbitala, supratrochleära, infraorbitala, mentala) behövas tillsammans med lokal infiltration.

 

Postoperativ vård och komplikationer

Koldioxidlaser kan ge termisk skada på bar hud. Nästan alla patienter drabbas av mindre biverkningar, från postoperativ smärta och ödem till klåda och stramhet.

Postoperativt ödem (svullnad) kan förekomma, vilket vanligtvis minskar med hjälp av kalla kompresser och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

 

  • En lätt serös (vattnig) utsöndring kan förekomma, något som avtar spontant 2 eller 3 dagar efter operationen.
  • Det är absolut tvunget att undvika onödig solexponering och att använda solskyddsmedel med brett spektrum.